TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC          Thứ … ngày … tháng … năm 2017
       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM            MÔN: TIN HỌC – LỚP: 5
     ------------                                   NĂM HỌC: 2016 - 2017
Họ và tên: ……………………………………   Thời gian làm bài: 35 phút
Lớp: …………
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.........................................................................................................................................................................................................
I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )                Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (0,5 điểm) Giữa hai từ soạn thảo cần gõ bao nhiêu dấu cách ?
A. Một dấu cách. B. Hai dấu cách.
C. Không cần có dấu cách. D. Tùy thuộc vào đoạn văn bản đang gõ.

Câu 2: (0,5 điểm) Em sử dụng nút lệnh nào để tạo bảng trong văn bản ?
A.  B.  C.  D.  

Câu 3: (0,5 điểm) Để chèn 1 tệp hình vẽ bên ngoài vào văn bản ta đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn. Sau đó ta chọn ?
A. Insert - > Picture -> From File … B. Insert - > Table - > Clip Art …
C. Insert - > Table - > From File … D. Insert - > Prom File - > Picture

Câu 4: (0,5 điểm) Câu lệnh nào là câu lệnh viết đúng trong MSWLogo ?
A. Repeat8[ Repeat 4 [ FD 100 RT 90]Rt 45],
B. Repeat  8[ Repeat  4 [ FD 100 RT 90] rt 45].
C. Repeat8[ Repeat 4 [ FD 100 RT 90] Rt 45]
D. Repeat  8[ Repeat  4 [ FD 100 RT 90] rt 45]

Câu 5: (0,5 điểm) Biết rằng trong Logo câu lệnh repeat 6 [ fd 50 rt 60 ] điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về câu lệnh lặp sau: repeat 12 [ repeat 6 [ fd 50 rt 60 ] fd 20]
A. Vẽ 12 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì
B. Vẽ 12 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau
C. Vẽ 12 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị ngẫu nhiên
D. Vẽ 12 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 20 bước

Câu 6: (0,5 điểm) Những từ nào luôn xuất hiện trong mọi thủ tục trong MSWLogo ?
A. Begin và end B. To và end
C. To và Repeat D. Repeat và end

Câu 7: (0,5 điểm) Trong MSWLogo để tạo thủ tục khăn thêu em gõ lệnh ?
A. Repeat “khantheu B. Edit khantheu
C. Edit “khantheu D. Edit “ khan theu

Câu 8: (0,5 điểm) Để xuất hiện dòng chữ “ Xin chao cac ban” trên saan chơi của rùa em sẽ thực hiện câu lệnh nào ?
A. Label [ Xin chao cac ban ] B. Show [ Xin chao cac ban ]     
C. Print [ Xin chao cac ban ] D. Label “ Xin chao cac ban ”

II. THỰC HÀNH: ( 6 điểm) 

Câu 9: (3 điểm) Hãy viết thủ tục trên MSWLogo để vẽ hình bên và lưu bài vào thư mục của em trong ổ đĩa D. Với tên là ngugiac.lgo

Gợi ý: Hình bên được tạo bởi từ 8 hình ngũ giác đều có cạnh là 100.

Câu 10: (3 điểm) Em hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau và lưu bài với tên Dua com cho me di cay.doc vào thư mục của em trong ổ đĩa D.
 
ĐƯA CƠM CHO MẸ ĐI CÀY

Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ đi cày
Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn
Mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
Là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ đi cày
 

Yêu cầu:
Tên bài thơ: Cỡ chữ 18
Nội dung bài thơ: Cỡ chữ 14 
Chọn phông chữ Time New Roman.
--------- Hết ---------
 
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC    MÔN: TIN HỌC – LỚP: 5
  ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI NĂM             NĂM HỌC: 2016 - 2017
                                             
I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8
ĐÁP ÁN A B A D D B C A
II. THỰC HÀNH: ( 6 điểm) 
Câu 9: (3 điểm) 
TO NGUGIAC
REPEAT 5 [ FD 100 RT 360/5 ]
END
TO NGUGIACDEU
REPEAT 8 [ NGUGIAC RT 360/8 ]
END
- Viết đúng câu lệnh để rùa vẽ được hình ngũ giác được 1 điểm
- Vẽ đúng được hình theo mẫu được 1,5 điểm.
- Lưu bài thực hành đúng theo yêu cầu được 0,5 điểm
Câu 10: (3 điểm)
- Học sinh tạo được bảng 1 điểm.
- Học sinh gõ đầy đủ nội dung và chèn hình vào được 1 điểm.
- Học sinh trình bày được đúng theo mẫu được 0,5 điểm
- Lưu bài thực hành đúng theo yêu cầu được 0,5 điểm.