BÀI KIỂM TRA SỐ 02

HỌ VÀ TÊN HS: ……………………………………………………………………..


Bài 1: Cho một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 35cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng OA’ và nhỏ gấp 3 lần vật. 

a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB nói trên.

b) Hãy tìm OA? OA’?


Bài 2: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính và cách thấu kính một khoảng 45cm

a) Hãy tìm khoảng cách từ vật sáng đến TKHT.

b) Tìm độ cao của ảnh A’B’ nêu AB cao 8cm.


Bài 3: Cho một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f, một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA bằng 120cm, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng 70cm. 

a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB nói trên.

b) Hãy tìm tiêu cự thấu kính. 


Bài 4: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 40cm, đặt một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA bằng 30cm  qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng  OA’. Hãy dựng ảnh và tìm khoảng cách OA’.