Trường:… Lớp:………………....…................................ Họ và tên:……………........……... BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Nội dung: Chương II.Thời gian: 45 phút (Ngày kiểm tra: …………….) Điểm Lời phê của giáo viên: .......................................................................................................................... .......... .......................................................................................................................... .......... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .................................................... ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. .. Câu 3: (2đ) Tìm số nguyên x biết: a/ 2x – (-17) = 15 b/ |x - 2| = 8 Câu 4: (1đ) Tính tổng các số nguyên