Bộ sách “Học Tốt Ngữ Văn 8” gồm 2 tập (Tập 1, tập 2) được biên soạn nhằm giúp các em học tốt hơn chương trình Ngữ văn 8, quyển sách này được viết theo chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sách bám sát chương trình của sách giáo khoa để trả lời hệ thống các câu hỏi, hướng dẫn làm bài tập; đồng thời đưa vào một số bài văn tham khảo, những đề văn mở nhằm giúp các em có định hướng cụ thể, tạo điều kiện để các em học tốt môn Ngữ văn một cách chủ động, sáng tạo.