5. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC 2018 – 2019 Câu 1 (2,5 đ): Thực hiện phép tính: a) 3 2 1 1 5 5 : : 3 3 6 2     −     +     c) 3 2 .23 7 5 3 1 .16 7 5 + b) 2 1 21 16 23 4 21 5 23 27 + − + + d) 3 2 1 3 1 0 : .( 2018) 3 64 4 6     + − −   Câu 2 (2đ): Tìm x, biết: a) 2 2 1 3 3 6 x − − + = b) 2 2 9 3 16 x     − =   c) 3 5 1 4 6 2 x − + − = d) 2 3 3 810 x x+ + = Câu 3 (2đ): a/ Tìm x,y,z biết 2x = 3y = 5z và x + y – z = 95 b/ Tính diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật, biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với 5 và 7, chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là 480 m. Câu 4 (3đ): Cho tam giác ABC ( AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA a) Chứng minh ΔAMB = ΔEMC b) Chứng minh AC // BE c) Gọi I là một điểm trên AC, K là một điểm trên EB sao cho AI = EK. Chứng minh ba điểm M, I, K thẳng hàng . Câu 5 (0,5 đ): Mẹ bạn An gửi 150 000 000 đồng vào ngân hàng AGRIBANK, Kì hạn 1 năm với lãi suất 4,3%/năm. Hỏi sau một năm Mẹ bạn An nhận được bao nhiêu tiền cả vốn và lãi ? ---- HẾT ----