Đề bài

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dụng cụ nào dùng để đo độ thể tích chất lỏng?

  A. Cân Rô-bec-van

  B. Bình chia độ

  C. Lực kế

  D. Thước kẻ


Câu 2: Gió thổi làm căng một cácnh buồm. Gió đã tác dụng lên cácnh buồm một lực nào?

  A. Lực căng                B. Lực hút

  C. Lực kéo                  D. Lực đẩy


Câu 3: Dụng cụ nào không phải là ứng dụng của máy cơ đơn giản?

  A. Búa nhổ đinh               B. Kìm điện

  C. Kéo cắt giấy                 D. Con dao thái


Câu 4: Một vật có trọng lượng 500N thì có khối lượng bao nhiêu kg?

  A. 500kg         B. 50kg

  C. 5kg             D. 0,5kg


Câu 5: Công thức tính khối lượng riêng của vật là?

  A. D=mV

  B. D=m.V           

  C. D=Vm

  D. m=D.V


Câu 6: Đơn vị của lực là?

  A. N/m3                B. N.m3

  C. N                        D. kg/m3


II. Tự luận (7 điểm)


Câu 7 (1,5 điểm): Đổi các đơn vị sau:

  a) 60 cm3 = …………lít

  b) 300 g = …………kg

  c) 250 ml = ………..cc


Câu 8 (2 điểm):

  a) Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực kéo bao nhiêu Niutơn?

  b) Viết công thức tính trọng lượng riêng một chất, nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng có mặt trong công thức?


Câu 9 (2,5 điểm): Một cột sắt có thể tích 0,5 m3. Hỏi cột sắt đó có khối lượng và trọng lượng riêng là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng cử sất là 7800 kg/m3.


Câu 10 (1 điểm): Cho bình A chứa tối đa 8 lít nước và bình B chứa được tối đa 5 lít nước. Cho lượng nước đủ dùng, làm thế nào để lấy được 6 lít nước?Lời giải chi tiết

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là bình chia độ.

Chọn B

Câu 2:

Gió đã tác dụng vào cánh buồm một lực đẩy.

Chọn D

Câu 3:

Dụng cụ không phải là ứng dụng của máy cơ đơn giản là con dao thái.

Chọn D

Câu 4:

Ta có: P = 10m => m=P10=50010=50kg

Chọn B

Câu 5:

Công thức tính khối lượng riêng của vật là:

D=mV

Chọn A

Câu 6:

Đơn vị của lực là: Nitơn (N)

Chọn C

Phần II: Tự luận

Câu 7:

a) 60 cm3 = 0,06 lít

b) 300 g = 0,3 kg

c) 250 ml = 250 cc

Câu 8:

a) Để kéo trực tiếp một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực kéo:

F=P=10m=10.20=200N

b)

Công thức tính trọng lượng riêng của một chất:

d=PV

Trong đó:

d: trọng lượng riêng (N/m3)

P: trọng lượng (N)

V: thể tích (m3)

Câu 9:

Khối lượng riêng của cột sắt là:

D=mVm=D.V=7800.0,5=3900(kg)

Trọng lượng riêng của chiếc cột sắt là:

d=10.D=10.7800=78000(N/m3)

Câu 10:

- Đổ nước đầy bình A được 8 lít rồi chắt từ bình A sáng cho đầy bình B thì bình A còn 3 lít.

- Đổ bỏ nước ở bình B, rồi chắt 3 lít còn lại ở bình A sang bình B.

- Đổ nước đầy bình A được 8 lít, rồi chắt sáng cho đầy bình B (đã có 3 lít)

=> Bình A còn lại 6 lít.