Cuốn sách “Giải bài tập tiếng anh 9” được biên soạn để các em tham khảo học tốt môn tiếng anh lớp 9, sách bám sát sách giáo khoa với 10 đơn vị học bài:

Unit 1: A Visit from a Pen Pal

Unit 2: Clothing

Unit 3: A Trip to The Countryside

Unit 4: Learning a Foreign Language

Unit 5: The Media

Unit 6: The Environment

Unit 7: Saving Energy

Unit 8: Celebrations

Unit 9: Natural Disasters

Unit 10: Life on Other Planets