ĐỀ SỐ 30
1. Viết:
a) Số thích hợp vào chỗ chấm:
1; 2;….;….;....; 6;….; 8; 9; 10
b) Theo mẫu:
       4                 ……….            ………            ………            ………
c) Cách đọc số:
6: Sáu 3:…….. 9:…….. 7:…….. 5:……..
2. Tính:
a) 5 + 3 =  … 4 + 3 + 2 = … 8 – 6 – o = ….
b)                                                      
                        …                                ….                                 ….
3. Viết các số 3; 8; 7; 6:
Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………
Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………
4.              ?
                                     
Có 3 hình ………………………………………………….
    Có 4 hình ………………………………………………….
Có 2 hình ………………………………………………….
5.          ?
4 +         = 7 9 –        = 4 3 +         = 8        – 2  = 4
6.                    
              5 + 4         9 8 – 2         5 
            ?
                                3 + 4         8 7 – 2         3 + 3
7. Viết các phép tính thích hợp: 
a) : 4 quyển vở 
Được cho thêm : 5 quyển vở
Tất cả có : …quyển vở?


b) Điền số thích hợp để được phép tính đúng:


= 7

= 7