ĐỀ 1
Bài 1: (1 điểm) 
Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9
 a) Xếp các số  trên theo thứ tự từ  bé đến lớn.
 b) Xếp các số trên  theo thứ tự từ lớn đến bé. 
 Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:
       +  5   =  2  +   5             10  +              =     2 +   8
7  -            =  0                     7 -  5    =  
Bài 3: (2 điểm) Tính:
8  -  4 +  3   = ……..                                                         8                   4
                                                                                  -                     +      
10 – 6  -  2   = ……                                                           7                   4    
                                     

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =
      7  + 1 …. 8                      6  -  4  …    2 + 5
      4 ….   6  -  4                    7  +  0   ...     5 - 0 
Bài 5: (2 điểm) 
a) Có : 8 con chim
Bay đi : 3 con chim
     Còn lại : ... con chim?


b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:
 


Bài 6 : Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:
9 = 10


Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?                                         …  tam giác ...  hình vuông