Đề thi học kỳ 1 lớp 6 môn Sử huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2019-2020

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 _____________________________________________ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LAI VUNG _______________________________ ĐỀ KIỂM TRA MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 6 Ngày kiểm tra: 27/12/2019 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề (Đề kiểm tra gồm có: 01 trang) Câu 1. (2,0 điểm) Theo em, việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa như thế nào? Câu 2. (2,0 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang. Câu 3. (3,0 điểm) Em hãy nêu những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang. Câu 4. (2,0 điểm) Đất nước thời Âu Lạc có những thay đổi gì về sản xuất nông nghiệp? Câu 5. (1,0 điểm) Theo em sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì? ---HẾT--- Họ và tên thí sinh: _____________________ Số báo danh: _________________ Đề chính thức

Nhận xét