Học tập | Toán Toán 6 | Toán 6 Thi HK 1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN XUYÊN MỘC --------------- ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2017 – 2018 --------------- MÔN: TOÁN 6 (Thời gian làm bài: 90 phút) Kiểm tra, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Bài 1. (1,5 điểm): Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê: a) A = x / x Z; 3 x 3      . b) Tập hợp B gồm các số là số đối của 3; 1; 0; 2  . Bài 2. (2,75 điểm): Thực hiện phép tính: a) 17 – 2017 b) 3 2 5.2 27 :3  c) 37.125 25.37 10    Bài 3. (2,25 điểm): Tìm x biết: a) x 17 33    b) 3 2 (x 5) 5.2    c) 1009.x 1 2 3 4 5 6 2017 2018                     Bài 4. (1,5 điểm): Để hưởng ứng phong trào xanh – sạch – đẹp, lớp 6A đã chia lớp thành các nhóm nhỏ khi lao động. Các bạn nam và nữ của lớp được chia đều vào trong các nhóm (không thừa bạn nào). Hỏi chia được nhiều nhất là bao nhiêu nhóm, biết rằng lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Bài 5. (2,0 điểm): Cho đoạn thẳng AC = 5cm. Lấy điểm B nằm giữa A và C sao cho AB = 3cm. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 1cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng BC. b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao? c) So sánh: AD + BC và 4.BC. ---Hết--- Họ và tên học sinh:................................................... Số báo danh:............................... Chữ ký giám thị 1: ................................................... Chữ ký giám thị 2:......................