VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng giáo dục huyện An Dương Trường tiểu học Đặng Cương ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh khối 1 Thời gian: 35’ Name: ………………………………………… Class: …………………………………………. I. Listening: Listen and circle the beginning sounds. (Nghe và khoanh tròn âm đầu của từ.) G H J I L K II. Reading: Read and match. (Đọc và nối.) mother brother sister father VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí III. Writing: Look at the pictures and write the number. (Nhìn tranh và hoàn thành từ.) mo _h _r _ y_ k _tc _en IV. Speaking: Say in model sentence. (Hãy nói theo mẫu.) This is my ………………. This is my ………………. This is my ………………. This is my ………………. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng giáo dục huyện An Dương Trường tiểu học Đặng Cương ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh khối 1 Thời gian: 35’ Name: ………………………………………… Class: …………………………………………. I. Listening: Listen and circle the beginning sounds. (Nghe và khoanh tròn âm đầu của từ.) G H J I L K II. Reading: Read and match. (Đọc và nối.) mother brother sister father VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí III. Writing: Look at the pictures and write the number. (Nhìn tranh và hoàn thành từ.) mother eye kitchen IV. Speaking: Say in model sentence. (Hãy nói theo mẫu.) This is my car. This is my hat. This is my cat. This is my eggs. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng giáo dục huyện An Dương Trường tiểu học Đặng Cương ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh khối 1 Thời gian: 35’ Name: ………………………………………… Class: …………………………………………. I. Listening: Listen and circle the beginning sounds. (Nghe và khoanh tròn âm đầu của từ.) C A B F D E II. Reading: Read and match. (Đọc và nối.) Good morning. Good afternoon. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí III. Writing: Look at the pictures and write the number. (Nhìn tranh và viết chữ số.) ……………………………………………… ……………………………………………... ……………………………………………… ……………………………………………... ……………………………………………… ……………………………………………... IV. Speaking: - Gặp cô vào buổi sáng em chào như thế nào? - Gặp bạn em chào bạn như thế nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng giáo dục huyện An Dương Trường tiểu học Đặng Cương ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh khối 1 Thời gian: 35’ Name: ………………………………………… Class: …………………………………………. I. Listening: Listen and circle the beginning sounds. (Nghe và khoanh tròn âm đầu của từ.) C A B F D E II. Reading: Read and match. (Đọc và nối.) Good morning. Good afternoon. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí III. Writing: Look at the pictures and write the number. (Nhìn tranh và viết chữ số.) Seven Three Eight IV. Speaking: - Gặp cô vào buổi sáng em chào như thế nào? Good morning, Miss Huong. - Gặp bạn em chào bạn như thế nào? Hello/Hi.