ĐỀ SỐ  15)     

Trường TH:………………                             Thứ….. ngày….. tháng …..năm 2015

Họ Tên: ………………........................            Kiểm tra chất lượng cuối năm học

Lớp 2……..                                                                    Môn thi: Toán

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Bài 1( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

a) Trong rỗ có 35 quả cam,   1    số cam trong rỗ là:

                                              5

A.  5 quả         B. 7 quả             C. 6 quả           D. 8 quả

b) Bề dày của quyển sách khoảng 5……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

A. cm            B.  mm                C. dm               D. m


Bài 2 ( 1 điểm) Số gồm:  5 trăm, 1 chục và 0 đơn vị được viết là:

A. 510            B. 501               C. 105             D. 150


Bài 3 (1 điểm)  5 x 7 + 25 =

A. 50              B. 40                 C. 60               D. 70


II- PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính

          59  +  31           ;          345  +  244            ;        100  -  72          ;               674 - 353  

 .................................   ......................................    ..............................       ..................................

 .................................   ......................................    ..............................        ..................................

.................................   ......................................    ..............................        ..................................

.................................   ......................................    ..............................        ..................................

Bài 2: ( 1 điểm)                  4  x  6  +  16                                  20  :   4  x  6   

                           ..................................................          ....................................................   

                           ..................................................          ....................................................

                           ...................................................         ....................................................

 

Bài 3: ( 1 điểm) Tìm X

                                    X   x   5   =   45   +   5                            X  –  18   =   24

                            ....................................................          ....................................................   

                           .....................................................          ....................................................

                           .....................................................          ....................................................

                           .....................................................          ....................................................

                            ....................................................          ....................................................


Bài 4: ( 1 điểm) Tính chu vi hình tam giác A, B, C biết độ dài các cạnh là: 

       AB = 30 cm  ; BC = 15 cm  ;  AC  = 35 cm    

                         …………………………………………………………………..

                         ………………………………………………………………….. 


Bài 5: ( 2 điểm) Bể nước thứ nhất chứa 865 lít nước. Bể thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 300 lít nước. Hỏi bể nước thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………