ĐỀ SỐ  19)

PHÒNG GD&ĐT………….. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC:…………….. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TOÁN LỚP 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 đ) 

Khoanh vào chữ cái (A,B,C,D)đặt trước kết quả đúng.

Câu 1: Sáu trăm, bốn chục, bảy đơn vị hợp thành số nào?

A. 467 B. 674 C. 647


Câu 2: Số liền sau số 539 là số nào?

A. 538 B. 540 C. 541


Câu 3: Câu nào đúng?

A. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương cộng với số chia.

B. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương trừ đi số chia.

C. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.


Câu 4: Tìm đáp số của bài toán:

Lớp 2A có 36 học sinh chia đều thành 4 tổ học tập. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

A. 7 học sinh B. 8 học sinh C. 9 học sinh


Câu 5: Hình nào đã tô màu   số ô vuông?


          M N P

     M N P


A. Hình M B. Hình N C. Hình P    D. Cả 3 hình M,N,P


Câu 6: Câu nói nào đúng giờ trong ngày?

A. 18 giờ sáng B. 17 giờ chiều

B. C. 9 giờ tối D. 10 giờ tối


Câu 7: Câu nào thích hợp?

A. Chiếc bàn học sinh cao 3 m

B. Quãng đường dài 20dm

C. Chiếc bút bi dài khoảng 15cm

D. Chiếc thước kẻ dài khoảng 1km


Câu 8: Đồng hồ chỉ:

A.   3 giờ 10 phút

B.   9 giờ  15 phút

C.  10 giờ 15 phút

D.   3 giờ 30 phút


 

Câu 9:  Tờ giấy bạc 1000 đồng có thể đổi được mấy tờ giấy bạc 500 đồng?

A. 2 tờ B. 3 tờ C. 4 tờ    D. 5 tờ


Câu 10:    …..cm = 1m . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 10 B. 100 C. 1000   


Câu 11: Viết số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị:

580 = ……………………………………………


Câu 12:Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé : 807  ;  870  ;  846  ;  864  ; 888 ;  880

…………………………………………………………………………………


B.Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2điểm):

46  +  20 43  +  34 85  -  42 98 -  48

………… ………… …………. ………..

………… ………… …………. ………..

………… ………… …………. ………..


Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

100 cm                    =……m 1m                            =……mm

24cm – 4cm + 30cm=…….. 30cm + 7cm – 37cm =…….


Câu 3:  Tìm x  (1 điểm)

a)   x   -  34 =  49 b)  x   x  4  =  36


Câu 4:   Nhà trường chia 50 bộ bàn ghế mới vào các lớp. Mỗi lớp được chia 5 bộ. Hỏi có bao nhiêu lớp được nhận bàn ghế mới ? (2 điểm)


Câu 5: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : AB = 35cm, BC =15 cm, AC = 45cm. (1 điểm)