ĐỀ SỐ  22)

I.Trắc nghiệm:

            Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng


Bài 1:Trong các số 348; 483; 384; 834; 843 số lớn nhất là:

               A.834 B.483                                          C.843

Bài 2:Số gồm : 1 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:

              A.127            B.172                              C.127


Bài 3:Tờ giấy bạc 1000 đồng có thể đổi thành mấy tờ giấy bạc 500 đồng ?

A. 1 tờ              C.172                      B.2 tờ


Bài 4: Chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh: AB = 34 cm; BC = 20 cm;AC = 16 cm

        A. 70 cm                      B. 54 cm                C. 60cm                 

  

Bài 5:Trong hình vẽ bên có:

        A. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

        B. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

        C. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác


II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

      254 + 235                       46 + 64                        768 – 523                         80 – 54


Bài 2: Tìm x 

     467 + x = 877                                     x – 214 = 612

   

      x : 5 = 3                                                                                 x   x   4 = 20

   

 

Bài 3 : 

a) Có 40 kg  gạo chia đều vào các túi, mỗi túi chứa 5 kg .Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?


b)Bể thứ nhất chứa được 768 lít  nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?


Bài 4 : Viết phép chia có thương bằng số chia.