ĐỀ SỐ  3)

ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II

Năm học: 2010-2011 MÔN: TOÁN LỚP 2

A. PHẦN CƠ BẢN

Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó:


Bốn trăm linh năm

 

Năm trăm hai mươi mốt

 

Ba trăm hai mươi haiBốn trăm năm mươi  

  Bài 2/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

     

    Chu vi của hình tam giác trên là:

    A. 7 cm               B. 24 cm            C. 9 cm                D. 12 cmBài 3/                      401 ..... 399 701 ..... 688

                               359 ..... 505 456 ..... 456Bài 4/ Đặt tính rồi tính: 

  47 + 25                       91 - 25                       972 - 430                        532 + 245

  ..................                 ...............                    ....................                   ................

  ..................                 ................                   .....................                  ................

  ..................                 ................                   ....................                   ................

  ..................       ................ ....................          ................ 


Bài 5/ Một lớp học có 32 học sinh, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 6/  Tìm x.


                       100  +   x    =  
Câu 7/ Đọc các số sau : 

a/ 105:………………………………………..      

b/ 234:………………………………………..

c/ 396:………………………………………..      

c/ 424:………………………………………..


Câu 8/ Viết các số : 439 ; 972 ; 394 ; 521

a,/ Theo thứ tự từ lớn đến bé                               b/ Theo thứ tự từ bé đến lớn

………………………………                          ……………………………………….


Câu 9/Tính nhẩm 

               400 + 300  =              800 – 200 =               4 x 5      =            35 : 5   =


Câu 10/ Đặt tính rồi tính 

               64 + 27                    94 – 75                 318 + 141                784 – 403 

……………..   …………….. ………………       ……………….

……………..   …………….. ………………       ……………….

……………..   …………….. ………………       ……………….

……………..   …………….. ………………       ……………….


Câu 11/ Tìm x : 

                        X : 4 = 3                                       25 : x = 5

…………………..                  ……………………..

…………………..                  ……………………..

…………………..                  ……………………..


Câu 12/ Tính 

           24 + 16 – 26 =………….                   3 x 6 : 2 = ……………

                                =………….                                 = …………….


Câu 13/  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác                 

B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

 

Câu 14/ Bài toán

         Có 25 quả cam để vào các đĩa, mỗi đĩa có 5 quả cam. Hỏi có bao nhiêu đĩa cam ?  

Bài giải

     ………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………..

                          ………………………………………………………………..


B. PHẦN NÂNG CAO

Câu 1/

a. Tính nhanh: 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19

………………………………………………………………..……………………………


b. Điền chữ số thích hợp vào                  ?                +    123  = 456


Câu 2/

a) Với bốn chữ số 0, 5, 8, 1. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ?

     ………………………………………………………..………………………………….

a) Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 27 thì bằng hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau.

……………………………………………………………..………………………………….

     ……………………………………………………………..………………………………….

  

Câu 3/

a) Tìm a, b, c, d = ?
       b/ Tìm x biết:

38 < x + 31  < 44

      ……………………………………………………………..………………………………….


Câu 4/

Tổng kết năm học, lớp 2A, 2B, 2C có tất cả 19 học sinh giỏi. Biết lớp 2B có 7 học sinh giỏi và lớp 2C có 5 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh giỏi ?

Bài giải

     ………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………..

                          ………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………..

Câu 5/

Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng 12 cm. Tổng độ dài 2 cạnh BC và CA hơn độ dài  cạnh AB là 7 cm.

a) Tìm tổng độ dài hai cạnh BC và CA.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.