ĐỀ SỐ  27)


KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 

CUỐI HỌC KỲ II

Môn : TOÁN  -  LỚP HAI


Bài 1:   Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 


1. Một ngày có mấy giờ?

                              A. 12 B. 18 C. 24


2.  1 m = .......... mm

A. 10 B. 100 C. 1000 


3.     Số “Sáu trăm ba mươi ba, viết là : ……”

                               A. 633 B. 603 C. 63


4.      Số 830 đọc là :

                   A. Tám ba mươi          B. Tám trăm ba mươi              C. Tám mươi ba

                               


Bài 2:  Viết số liền trước, số liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau

....................... 786 .......................

....................... 324 .......................Bài 3: Số?                      7                                               :  4


                                       6                                               :  5                                                              Bài 4: Đặt tính rồi tính:

            

                           832 +  152 639 + 23

                    ………………………….                             .……………………………..


           ………………………….                             ……………………………...


           ………………………….                             .……………………………..


                       ………………………….                             ……………………………...

                       

                       ………………………….                             ……………………………...

                                                     592 - 222                                           395 - 34

                    ………………………….                             .……………………………..


           ………………………….                             ……………………………...


           ………………………….                             .……………………………..


                       ………………………….                             ……………………………...


                       ………………………….                             ……………………………...


Bài 5 : Tô màu :  

                                                                                                           a.   số hình vuông                                   b.   số hình tam giác                                                                    


Bài 6:    

a.  Một trường tiểu học có 364 học sinh trai và 235 học sinh gái. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

b. Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bút chì màu? 

Bài giải       .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

  

Bài 7: Cho hình tứ giác ABCD( như hình bên)

   Tính chu vi hình tứ giác.                             2 cm                                                  3cm


                                                                         A                         6 cm                             D


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................