PHÒNG GD & Đ…………..
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………
 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN LỚP 1
( Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên học sinh…………………………………………………….. Lớp 1

Điểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1:( 1 điểm)
a) Trong các số: 72, 69, 85, 47 số nào bé nhất
A. 72                     B. 69                              C. 85                              D. 47
b) Số "Ba mươi sáu "viết là
A. 306                  B. 36                               C. 63                              D. 66
Câu 2: ( 1điểm)
a) Số liền sau của 78 là:
A. 68                    B. 77                              C. 79                               D. 76
b) Phép cộng 30+20 có kết quả bằng
A. 10                   B. 55                              C. 50                                D. 52
Câu 3:(1 điểm) Các số 28, 76, 54,74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 28, 76, 54, 74                                      C. 76, 74, 54, 28
B. 28, 54, 76, 74                                      D. 28, 54, 74, 76
Câu 4:  (1 điểm)     
a) 70 - 50 + 20 = ..?...
A. 50                   B. 40                             C. 10                                 D. 60
b)Số thích hợp  điền vào ô trống  96 - □ = 62 là:
A. 33                   B. 34                           C. 60                                  D. 24
Câu 5: (1 điểm)
a) Một tuần lễ có mấy ngày?
A. 5 ngày            B. 7 ngày                    C. 8 ngày                           D. 4 ngày          
b) Số  94 gồm : 
A. 9 chục và 4 B. 9 chục và 4 đơn vị C. 4 chục và 9 đơn vị      D. 9 và 4
Câu 6:(1 điểm)  Hiện nay, hai anh em Mai 15 tuổi. Vậy 2 năm sau, hai anh em Mai bao nhiêu tuổi?
           A. 15 tuổi               B. 17 tuổi                C. 19 tuổi                       D. 13 tuổi
Câu 7 : ( 1 điểm ) Tính 
      a)   16 +  3  -   5    = ........                        b) 60 cm + 30 cm  =  ............
            70 - 40 + 10   = .........                            12 cm +   5 cm  - 7 cm =  ............
Câu 8: (1 điểm ) Đặt tính rồi tính:
      63 + 25                           94- 34                   9 + 30                    55 - 33 
Câu 9: (1 điểm ) Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 1chục con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?
Câu 10: (1 điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a)Hình vẽ dưới đây có mấy tam giác ? 
             A. 3                         B. 4                        C. 5                           D. 6
b) Hình vẽ có mấy  đoạn thẳng ?
            A. 6                         B. 8                        C. 7                            D. 9           
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM  MÔN TOÁN LỚP 1.
Năm học : 2019 – 2020
STT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2,5 2 1 0,5 6,0
1 Câu số 1,2,5a 3,4 8 7a
2 Đại lượng Số câu 0,5 0,5 1
Câu số 5b 7a
3 Giải toán có lời văn bằng Số câu 1 1 2
Câu số 9 6
4 Yếu tố hình học Số câu 1 1
Câu số 10
Tổng số câu 3 2 1 2 2 10
Tổng số 3 3 2 2 10

              
   MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM  MÔN TOÁN LỚP 1.
Năm học: 2019 - 2020

Mạch kiến thức, kỹ năng Số câu 
Số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Đọc, viết, so sánh .Cộng, trừ (không nhớ )trong phạm vi 100 Số câu 
2,5 2 1 0,5 6,0
Số điểm
2,5 2 1 0,5 6,0
Đại lượng:Nhận biết, đo, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, xem đồng hồ Số câu 
0,5 1
Số điểm
0,5 1
Giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng ( hoặc) trừ Số câu 
0,5 1 2,0
Số điểm
0,5 1 2,0
Yếu tố hình học:  Nhận biết điểm, đoạn thẳng,hình tam giác, hình vuông… Số câu 
1 1,0
Số điểm
1 1,0
Tổng Số câu 3 3 2 2 10
Số điểm 3 3 2 2 10HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 1 NĂM 2019- 2020

Câu 1: 1 điểm-  M1  (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) D.47                  b)B.36
Câu 2: 1 điểm-  M1  (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) C.79                  b) C.50
Câu 3: 1 điểm)-  M2     D.28,54, 74,76                  
Câu 4: 1 điểm)-  M2 (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) B.40                  b)B.34
Câu 5: 1 điểm)-  M1  (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) B.7                  b)B.9 chục và 4 đơn vị
Câu 6: 1 điểm)-  M4    C.19 tuổi                  
Câu 7 : ( 1 điểm) – M3      (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)
    a)     16 +  3  -   4    = 15            b)         60cm  + 30cm =  90cm
           70 - 40 + 10   =  40                   12cm  + 5cm   - 7cm  =  10cm
Câu 8: (1 điểm – M2)   (Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)
     Đặt tính đúng mỗi phép tính cho                              0,125đ
     Tính đúng và viết đúng kết quả                                0,125đ
63
          25
94
34
         30   
55
          33

             48                                  60                                    39                                 20

Câu 9 (1 điểm – M3)                         Bài giải
                                      Đổi 1 chục = 10                  (Đúng  0,25 điểm)
                           Nhà em còn lại số con gà là :                    (Đúng  0,25 điểm)
                                  34    -       10   =   24  ( con gà)        (Đúng  0,25 điểm)
                                                    Đáp số : 24 con gà             (Đúng  0,25 điểm)

Câu 10: 1 điểm)-  M4 (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )
a) C.5                b)D.9