ĐỀ SỐ 13: TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM Câu 1: (1,5 điểm). Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của 42 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng: 5 9 7 8 10 9 6 4 8 7 8 10 9 5 7 8 6 6 8 7 8 8 6 10 5 8 7 8 8 4 10 3 4 7 9 3 6 4 7 10 8 8 a) Xác định dấu hiệu và lập bảng “tần số’’. b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Câu 2: (2,0 điểm). a) Tính giá trị của biểu thức: M = 2x 2 - x – 5 khi x = - 3. b) Cho đơn thức N = 3xy2 .(- 2x3y 2 ) 2 Hãy thu gọn và xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức B. Câu 3: (2,0 điểm). Cho hai đa thức f(x) = -3x2 - 3x3 - 5x + 5x3 - x + x2 + 4x -4 + 4x2 g(x) = 3x 2 - x 3 + 3x + 3x3 - x 2 - x - 9x + 1 a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Tính h(x) = f(x) – g(x). c) Tìm nghiệm của đa thức h(x). Câu 4: (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5cm. a) Chứng minh: ABC vuông tại A. b) Vẽ tia BD là phân giác của góc ABC ( ) D AC  , qua điểm D kẻ đường thẳng DE  BC ( ) E BC  và cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh: DF > DE. c) Chứng minh: FDC cân. Câu 5: (1 điểm). Một lít xăng giá 15000 đồng. Đầu tháng, giá xăng tăng 20%, sau đó mười ngày giá xăng giảm 10%. Hỏi sau hai lần tăng giảm, giá 1 lít xăng là bao nhiêu?