ĐỀ SỐ 12: TRƯỜNG THCS LAM SƠN Bài 1) (1.5 điểm). Kết quả điểm bài kiểm tra 1 tiết môn Lý ở lớp 7A được ghi lại ở bảng sau: 8 7 6 10 7 9 9 3 9 6 8 5 9 6 7 8 6 6 7 9 8 8 10 8 9 7 8 8 1 9 8 5 10 8 7 9 7 6 4 10 8 4 6 7 8 h) Lập bảng tần số. i) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2 (2đ) a)Thu gọn và tìm bậc: 5 4 3 2 3 2 3 2 x y xy ( 2x y ) 8 5  b)   2 2 5 2 2 2 5 2 1 3xy x y x y xy x y 4x y 3       . Tính giá trị của đa thức trên tại x= 2, y=-1 Bài 3 : (1.5 đ) cho các đa thức sau : F (x) = –2x5 +x4 – 5x3 + 4x2 – 2x + 1 G (x ) = 2x3 + 2x5 – x 2 + 6x – 2 a) Tính F(x) + G(x) b) Tính F(x) - G(x) Bài 4) (1.5 điểm). Tìm nghiệm của các đa thức: c) M(x)= 3 4 2 x  d) N(x)= 2 5 3 x x  Bài 5) (0,5 điểm). Bạn Mai đi từ nhà đến trường bạn đi như sau: sau khi ra khỏi nhà bạn rẽ phải rồi đi thẳng 600m tới ngã tư bạn rẽ phải rồi đi tiếp 800m thì đến trường. Hỏi khoảng cách đường chim bay từ nhà bạn Mai đến trường là bao nhiêu km? Bài 6) (3 điểm). Cho ABC vuông tại A. Vẽ đường phân giác BD. Trên BC lấy điểm H sao cho BH = BA a) Chứng minh ABD = HBD 11 b) Vẽ AK  BC (K  BC). Chứng minh AK // DH. c) Vẽ HF  AB (F  AB). Chứng minh AK = FH.