ĐỀ SỐ 9: TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Bài 1) (1,5 điểm). Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A được ghi lại như sau: 8 5 4 6 8 5 5 8 8 6 5 6 7 6 7 8 7 5 5 9 8 7 5 4 9 7 7 8 9 5 6 5 8 5 4 7 5 6 7 7 f) Lập bảng tần số. g) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2) (2 điểm). g) Thu gọn đơn thức:   2 3 3 2 3 2 . 14 x y x y z         h) Cho biểu thức Thu gọn và tính giá trị của biểu thức M tại x = 2 và 1 3 y  Bài 3) (1,5 điểm). Cho hai đa thức: A(x) = – 5x 2 + 5x4 – 3x – 8 và B(x) = – 6x 3 – x 4 + 3x2 – 3x – 1 2 e) Tính A(x) + B(x). f) Tính A(x) – B(x). Bài 4) (1,5 điểm). Tìm nghiệm của các đa thức: e) M(x) = 8 5 3 x  f) 2 N x x x ( ) 3 27     3 4 3 4 3 4 1 7 3 4 1 3 4 2 M x y xy x y x y xy              9 Bài 5) (0,5 điểm) Để đo nhiệt độ, không phải tất cả các nước trên thế giới đều dùng một thang đo chung. Chẳng hạn, ở Việt Nam dùng thang đo độ Celcius (0C), trong khi ở Mỹ dùng thang đo độ Fahrenheit (0F). Công thức liên hệ giữa hai thang đo như sau: TF = 1,8.TC + 32 trong đó TC là nhiệt độ tính theo độ C và TF là nhiệt độ tính theo độ F. Biết rằng nước sôi ở nhiệt độ 1000C. Em hãy tính xem nước sôi ở bao nhiêu độ F(0F). Bài 6) (3 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). g) Chứng minh ABH = ACH và H là trung điểm của BC. h) Cho biết AB = 5cm, BC = 8cm. Tính độ dài AH rồi so sánh HAB ˆ và HBA ˆ . i) Trên đoạn thẳng AC lấy điểm M sao cho AM = 2,5cm. BM cắt AH tại I. Tính : AI