UBND QUẬN TÂN BÌNH KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU MÔN: HÓA – 9 Thời gian: 45 phút CHỦ ĐỀ 1: HIDROCACBON CÂU 1: (2,0 điểm) a/ Nguyên nhân của các vụ nổ mỏ than là do sự cháy của một loại hidrocacbon có trong các mỏ than. Em hãy cho biết tên của hidrocacbon đó và viết phương trình phản ứng xảy ra. b/ Từ metan người ta điều chế được CF2Cl2 là chất làm lạnh trong các máy lạnh, tủ lạnh… nhưng chất này lại phá huỷ tầng ozon. Vì vậy, ngày nay người ta đã hạn chế sản xuất và sử dụng. Em hãy viết công thức cấu tạo của chất này. CÂU 2: (1,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng (theo đúng dạng đề cho) và ghi rõ điều kiện phản ứng: a) b) C2H2 + Br2 (dư) → CÂU 3: (2,0 điểm) BÀI TOÁN Đốt cháy hoàn toàn 80 mL một hỗn hợp etilen và axetilen thì cần 210 mL khí oxi. a. Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp b. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp đó. Biết các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất. CHỦ ĐỀ 2: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON CÂU 4: (2,0 điểm) Có 3 lọ mất nhãn chứa các chất lỏng sau: rượu etylic, etyl axetat, axit axetic. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lỏng trên. Viết các phương trình hóa học xảy ra. CÂU 5: (3,0 điểm) Để sản xuất ra etyl axetat người ta đi từ glucozơ và với các hóa chất coi như có đủ ta tổng hợp ra được etyl axetat. Em hãy lập chuỗi phản ứng cho quá trình trên và viết các phương trình hóa học để thực hiện chuỗi phản ứng đó. ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII HÓA 9 CÂU Thang điểm Ghi chú Câu 1: (2,0 điểm) a/ CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Viết đúng tên b/ Viết đúng CTCT 0,5đ 0,5đ 1đ Cân bằng sai -0,25đ Câu 2: (1,0 điểm) Viết PTHH đúng dạng đề cho 0,5đ/PTHH Viết sai dạng đề cho - 0,25đ Câu 3: (2,0 điểm) Viết đúng 2 PTHH Lập hệ PT đúng Tính đúng thể tích mỗi khí Tính đúng %V 0,5đx2 0,5đ 0,25đx2 0,25đx2 Thiếu đk -0,25đ/PTHH Câu 4: (2,0 điểm) - Dùng quỳ tím: + quỳ tím hóa đỏ: CH3COOH + không hiện tượng: C2H5OH, CH3COOC2H5 - Dùng kim loại Na: + Natri tan dần và có khí thoát ra: C2H5OH + không hiện tượng: CH3COOC2H5 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ (sai cân bằng trừ 0,25đ) Nếu hs làm theo cách khác đúng vẫn cho trọn điểm Câu 5: (3,0 điểm) - Viết đúng chuỗi phản ứng - viết đúng PTHH 1,0đ 0,5đ x 4 PTHH Sai cân bằng hay thiếu điều kiện phản ứng hay cả 2 trừ 0,25đ/PTHH KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII HÓA 9 - NGT (NH 2018-2019) Cấp độ Tên chủ đề Hidro cacbon và dẫn xuất của hidro cacbon Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Chủ đề 1 hidrocacbon - viết CTCT của chất có ứng dụng trong đời sống Dựa vào tính chất hóa học của hidrocacbon hoặc của dẫn xuất hidrocacbon để trả lời câu hỏi liên hệ thực tế - Cho 2 chất tham gia phản ứng và hoàn thành PTHH - Bổ túc PTHH Bài toán lập hệ phương trình Số câu: 3 Số điểm: 5 Tỉ lệ: 50% Số câu: 1 Số điểm: 0,5đ Số câu: 1 Số điểm: 1,5đ Số câu: 1 Số điểm: 1,0 Số câu:1 Số điểm:2,0 Số câu: 3 5,0điểm= 50% Chủ đề 2 Dẫn xuất của hidrocacbon Các lọ mất nhãn Dựa vào tính chất hóa học khác nhau để nhận biết: rượu,axit hữu cơ và este - Dựa vào mối liên hệ giữa các chất hidrocacbon đễ tìm ra chuỗi phản ứng -Viết PTHH để thực hiện chuỗi phản ứng đó Số câu: 2 Số điểm:5,0đ Tỉ lệ: 50% Số câu: 1 Số điểm:2,0đ Số câu: 1 Số điểm:3,0đ Số câu: 2 5,0điểm = 50% T ổng s ố câu: 5 T ổng s ố đi ểm:10 T ỉ l ệ :100% S ố câu: 5 S ố đi ểm : 10 S ố câu: 5 S ố đi ểm: 10