Use the online HTML Editor to compose the content for your website easily.

I. MA TRẬN DỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KI I, LỚP 3

Mạch kiến thức, 

kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Số câu 2 1 1 1 3 2

Số điểm 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0

Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần. Số câu 1 1

Số điểm 1,0 1,0

Đại lượng và đo đại lượng.. Số câu 1 1

Số điểm 0,5 0,5

Yếu tố hình học: góc vuông và góc không vuông. Số câu 1 1

Số điểm 0,5 0,5

Giải bài toán có lời văn Số câu 1 1

Số điểm 3,0 3,0

Tổng Số câu 5 1 1 1 1 6 3

Số điểm 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 4,0 6,0

          


 II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ I-  LỚP 3

                                                                

TT Chủ đề Mức 1 Mức  2 Mức 3 Mức 4 Cộng

1 Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Số câu 02 2 01 05

Câu số 1; 2 5; 7 9

2 Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần. Số câu 01 01

Câu số 6

2 Đại lượng và đo đại lượng Số câu 01 01

Câu số 3

3 Yếu tố hình học Số câu 1 01

Câu số 4

4 Bài toán có lời văn Số câu 01 01

Câu số 8

TS TS câu 05 02 01 1 9
KIỂM TRA CUỐI KỲ I  MÔN TOÁN - LỚP 3

 (Thời gian làm bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

         A.  6                    B.  60                       C.  600                       

Bài 2.  Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:

          A.  54                 B.  55                      C.  56                        

Bài 3.  Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8cm =   .... cm.

          A.  38                 B.  380                     C.  308                          

Bài 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là:

          A.    2                               A                                                                                  

          B.    3                                                            B                                                 

          C.    4                               C                          D                                                                                                                                                                                                                                       

Bài 5.  124 x 3 =  ....  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:                                                                                                         

         A. 362                           B.  372                            C.  374       

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?

       A. 20                                 B. 25                               C. 30      

II: Phần tự luận (6 điểm)     

Bài 7. Đặt tính rồi tính 

a) 125 + 238

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..…. b) 424 - 81 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

………………………..….

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..… c) 106 x 8 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..… d) 486 : 6 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

………………………..….

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

Bài 8.  Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 14 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?                                      

Bài giải :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 9. Tính nhanh:

a) 4 x 126 x 25

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... b) ( 9 x 8 – 12 – 5 x 12 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I

Môn Toán – Lớp 3. 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu Đáp án Điểm

1

B 0,5

2 A 0,5

3 C 0,5

4 A 0,5

5 B 1,0

6 A 1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu Nội dung Điểm

7 Đặt tính rồi tính: 

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363 b) 343

c) 848 d) 81

2,0 8 Số trang sách đã đọc là: 0,5

128: 4 = 32 (trang) 0,75

Số trang sách chưa đọc là: 0,5

128 – 32 = 96 (trang) 0,75

                      Đáp số: 96 trang 0,5

9 4 x 126 x 25

= ( 4 x 25 ) x 126

= 100 x 126

= 12600 ( 9 x 8 – 12 – 5 x 12 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

= ( 72 – 12 – 60 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

= 0 1,0