ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 2 MÔN TOÁN 
THEO THÔNG TƯ 22
Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)
 
Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm (1 điểm)
 
(tư, năm, sáu, bảy)
Ngày 5 tháng 9 là thứ ……
Câu 3: Tính (1 điểm)
18kg – 9kg = …… 52l – 4l = …..
  64cm + 8cm = …….
Câu 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (1 điểm)
  
Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng (1 điểm)
Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác
A. 2 hình
B. 3 hình
C. 4 hình
D. 5 hình
Câu 6: Đặt tính rồi tính (1 điêm)
        
Câu 7: Điền Đ hoặc S vào ô trống (1 điểm)
A.   B.     
C.    D.     
Câu 8: Tìm   (1 điểm)
a)   b)   
Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà  (1 điểm)
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
Câu 1: Mỗi phép tính nối đúng 0,25 điểm
 
Câu 2: Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy
Câu 3: Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm
18kg – 9kg = 9kg 52l – 4l = 48l
  64cm + 8cm = 72cm
Câu 4: >
Câu 5: B
Câu 6: 
 
Câu 7: Mỗi ý đúng 0,25 điểm
A. Đ B. S C. Đ D. S
Câu 8: Mỗi câu đúng 0,5 điểm
    
Câu 9: Bài giải
Số gà nhà cô Tư nuôi là :  (con gà)
Đáp số 83 con gà.
Câu 10: Bài giải
Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10
Số lớn nhất có một chữ số là: 9
Hiệu là: