Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm 2020 - 2021 Đề số 1

 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời                 năm học 2020 - 2021 Đề số 1
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1
Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
 
Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
Số Phép tính
5, 3, 8 3 + 5 = 8
8 – 3 = 5
1, 4, 5 1 + …. = …..
…. – 4 = 1
2, 4, 6 2 + …. = 6
6 - …. = 4
2, 7, 9 7 + 2 = …..
9 – 7 = …..
Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:
1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..
Bài 4 (2 điểm): 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0
b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?
 
 
Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1
Bài 1: 
 
Bài 2:
Số Phép tính
5, 3, 8 3 + 5 = 8
8 – 3 = 5
1, 4, 5 1 + 4 = 5
5 – 4 = 1
2, 4, 6 2 + 4 = 6
6 – 2 = 4
2, 7, 9 7 + 2 = 9
9 – 7 = 2
Bài 3: 
1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5
Bài 4:
a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7
Bài 5:
Hình vẽ có 4 hình tròn, 5 hình vuông và 2 hình chữ nhật.


Nhận xét