Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm 2020 - 2021 Đề số 4

 


Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời                 năm học 2020 - 2021 Đề số 4
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4
Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:
 
Bài 2 (2 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:
 
Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:
2 + 4 = …. 5 + 3 = ….. 1 + 0 = …..
3 – 1 = …. 5 – 4 = ….. 6 – 3 = …..
Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:
 
Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
2 + 5 = ☐ 3 + 6 = ☐
6 - ☐ = 2 5 - ☐ = 4

 
Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4
Bài 1: 
 
Bài 2:
 
Bài 3: 
2 + 4 = 6 5 + 3 = 8 1 + 0 = 1
3 – 1 = 2 5 – 4 = 1 6 – 3 = 3
Bài 4:
 
Bài 5:
2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
6 – 4 = 2 5 – 1 = 4

Nhận xét