Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm 2020 - 2021 Đề số 5

 
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời                 năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Bài 1 (2 điểm): 

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

0, …., ….., 3, 4, ……, ……, 7, 8, ……, 10.

b) Sắp xếp các số 4, 2, 8, 3, 7, 0 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

4 + 1 = ☐ 2 + ☐ = 4 

6 - ☐ = 3 9 – 7 = ☐

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 7 = ….. 2 + 6 = …. 3 + 4 = …..

5 – 2 = ….. 7 – 0 = ….. 8 – 5 = …..

Bài 4 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

 

Bài 5 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình hộp chữ nhật, hình lập phương?

 

 

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Bài 1: 

a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

b) Sắp xếp:, 7, 4, 3, 2, 0.

Bài 2:

4 + 1 = 5 2 + 2 = 4 

6 – 3 = 3 9 – 7 = 2

Bài 3: 

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 4 = 7

5 – 2 = 3 7 – 0 = 7 8 – 5 = 3

Bài 4:

 

Bài 5:

Hình vẽ có 8 hình hộp chữ nhật và 8 hình lập phương.


Nhận xét