Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời                 năm học 2020 - 2021 Đề số 3
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3
Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:
 
Bài 2 (2 điểm): 
a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:
1 + 0 = …. 3 + 6 = ….. 8 + 1 = ….
9 – 2 = …. 7 – 3 = ….. 5 – 1 = …..
Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
6 …. 3 2 …. 4 7 ….. 7
3 – 1 …. 2 6 – 0 ….. 4 + 1 1 + 2 …. 9 - 8
Bài 5 (2 điểm): Làm theo mẫu:
Mẫu: 
Số Phép tính
4, 2, 6 2 + 4 = 6
6 – 4 = 2
a) Số: 7, 3, 4.
b) Số: 1, 2, 3.
c) Số: 2, 9, 7.
 
Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3
Bài 1: 
 
Bài 2:
a) Sắp xếp: 1, 2, 4, 7
b) Sắp xếp: 6, 5, 3, 2
Bài 3: 
1 + 0 = 1 3 + 6 = 9 8 + 1 = 9
9 – 2 = 7 7 – 3 = 4 5 – 1 = 4
Bài 4:
6 > 3 2 < 4 7 = 7
3 – 1 = 2 6 – 0 > 4 + 1 1 + 2 > 9 - 8
Bài 5:
Số Phép tính
7, 3, 4 3 + 4 = 7
7 – 3 = 4
1, 2, 3 1 + 2 = 3
3 – 1 = 2
2, 9, 7 2 + 7 = 9
9 – 2 = 7