MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I  
Lớp 1
Mạch kiến thức,
kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3
Mức 4
Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:
Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 Số câu 2 1 1
Số điểm 2 0,5 0,5
Câu số 1,2 7 8

Cộng, trừ trong phạm vi 10 Số câu 3 1 1
Số điểm 3 1 1
Câu số 3,4,5 9 10
 
Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. 
Số câu 1
Số điểm 1
Câu số 11
2. Hình học:
Nhận dạng các hình đã học.

Số câu 1
Số điểm 1
Câu số 6

Tổng Số câu 2 3 2 1 2 1 6 5
Số điểm 2 3 1,5 1 1,5 1 6 4

BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I MÔN TOÁN - LỚP 1
(Thời gian làm bài 60 phút - không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên:……………………………………….Lớp 1…..
Điểm Nhận xét của giáo viên                   …………………………………………………………………

                   …………………………………………………………............

                   …………………………………………………………………
Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm )
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: (1đ) Kết quả của phép tính 10 - 3 là:
                A. 10             B. 7                C. 6
Câu 2: (1đ) 9 bé hơn số nào sau đây:
          A.  8              B.  9                 C. 10
Câu  3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính  để có  6 + .... = 10 
              A. 2                B. 4                  C. 3
Câu 4: (1đ)  Kết quả của phép tính  9 - 4 - 3 là:
              A. 3                B. 1                  C. 2
Câu 5: (1đ)  
              Có:        8 quả cam
              Ăn:        2 quả cam
              Còn lại: ...quả cam ?
                          
                           A. 5                   B. 6                 C. 4
    
Câu 6: (1đ)  Trong hình dưới đây có … hình vuông?

                                           
        
Phần II: Tự luận (4 điểm )
Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8
        a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:...........................................................................................
        b. Theo thứ  tự từ lớn đến bé: .........................................................................................
Câu 8: (0,5) Điền dấu  <, >, =

5 + 3  … 9                           4 + 6  …6 + 2                       
                              
Câu 9 : Tính
                  4                     10                        7                        8                  10
              +                      -                          +                        -                    -     
                  5                      4                         3                        3                    7  
                 ...                      ...                        ...                       ...                  ...
 Câu10:  (1đ)  Tính 
                       5 +        = 9                              10 -         = 2
                
                              + 4  = 8                                      -  3  = 4            
Câu 11:  Viết phép tính thích hợp vào ô trống:


                       

ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TOÁN - LỚP 1

I. Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm
Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A B A B
  Câu 1: 0,5 điểm      Câu 4: 1 điểm       
 Câu 2: 0,5 điểm       Câu 5: 1 điểm
Câu 3: 1 điểm        Câu 6:  1   điểm
Câu 6 (1 điểm): Tìm đúng được 5 hình vuông  được 1 điểm. Tìm sai không được điểm.
II. Tự luận:  4 điểm
Câu 7 (0,5 điểm): Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Viết sai thứ tự không được điểm
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:  2, 5, 8, 9
b. Theo thứ  tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2 
Câu  8 (0,5 điểm):  Điền đúng  mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.
5 + 3  <  9                           4 + 6  > 6 + 2                       
                              
Câu 9 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm. Tính sai không được điểm
                  4                     10                        7                        8                  10
              +                      -                          +                        -                    -     
                  5                      4                         3                        3                    7  
                  9                      6                         4                        5                    3        
 Câu 10(1 điểm): Điền đúng số vào mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.
                          5 +  4   = 9                                10 -   8   = 2
                          4    + 4  = 8                                 7     -  3  = 4
Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phép tính và kết quả được 0,5 điểm. Viết sai không được điểm.
10 - 2 = 8
BẢNG MA T

RẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 2 – CUỐI KÌ I
                                                    
Mạch kiến thức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:
- Các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Số câu 1 1 1 1 1 1 1 7
Câu số 1 3 4 6 7 8 10 7
Số điểm 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Các đơn vị đo thời gian: 
- Ngày, tháng, giờ. Số câu 1 1
Câu số 2 1
Số điểm 1 1
3. Hình học:
- Nhận diện hình chữ nhật, hình tứ giác, đường thẳng. Số câu 1 1
Câu số 5 1
Số điểm 1 1
4. Giải các bài toán có lời văn: - Giải và trình bày lời giải các bài toán bằng 1 phép tính cộng, trừ hoặc BT về ít hơn, nhiều hơn. Số câu 1 1
Câu số 9 1
Số điểm 1 1
Tổng số câu 03 03 03 01 10
Tổng số điểm 03 03 03 01 10