PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 12
Đề số 7
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính
a)
1 2 75 6 7 12
3
+ − b) 2 (1 6) − + 15 6 6 +
c)
Câu 2 (1,5 điểm): Cho hàm số y = − 1
2
x có đồ thị (D1) và hàm số y = 2x – 5 có đồ thị (D2).
a) Vẽ (D1) và (D2) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D1) và (D2).
Câu 3 (1 điểm): Có một bình đựng 120 gam dung dịch loại 15% muối. Hỏi muốn có được
dung dịch loại 8% muối thì phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước tinh khiết?
Câu 4 (1 điểm): Kết quả của sự nóng dần lên của trái đất là băng tan trên các dòng sông bị
đóng băng. 12 năm sau khi băng tan, những thực vật nhỏ, được gọi là Địa y, bắt đầu phát
triển trên đá. Mỗi nhóm Địa y phát triển trên một khoảng đất hình tròn. Mối quan hệ giữa
đường kính d (mm) của hình tròn và số tuổi t (năm) của Địa y có thể biểu diễn tương đối
theo hàm số: với . Hãy tính số tuổi của nhóm Địa y biết đường kính
của hình tròn là 28mm.
Câu 5 (1 điểm): Cuối tuần, một nhóm bạn muốn đi
thư giãn bằng cách cắm trại ngoài trời. Để che nắng
che mưa trong lúc cắm trại, các bạn quyết định dựng
lều chữ A. Theo tính toán của nhóm, góc tạo bởi tấm
bạt với mặt đất là 650 và các bạn có sẵn hai cây cọc
có chiều cao là 2m. Hỏi nhóm cần mua tấm bạt dài
khoảng bao nhiêu mét để dựng lều chữ A? (làm tròn
đến chữ số thập phân thứ hai)
Câu 6 (3 điểm): Cho ∆ABC vuông tại A, đường tròn (O;R) đường kính AB cắt BC tại D.
a) Chứng minh ∆BAD vuông và BC.BD = 4R2.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Chứng minh MD là tiếp tuyến của (O).
c) Kẻ OI ⊥ BC tại I và đường cao DH của ∆BAD cắt BM tại K. Chứng minh IK = BH
2 .
___________________Hết________________