PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LẠC VỆ
Đề số 4
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Chọn đáp án đúng
Câu 1: Điều kiện của biểu thức
1
− + 2 5 x
có nghĩa là:
A. 5
2
x < B. 5
2
x > C. 5
2
x ≥ D. 5
2
x ≤
Câu 2: Giá trị biểu thức 4 23 − là:
A. 1 3 − B. 3 1− C. 3 1+ D. Đáp án khác
Câu 3: Hàm số y = (- 3 – 2m)x – 5 luôn nghịch biến khi:
A. 3
2
m < − B. 3
2
m ≤ − C. 3
2
m > − D. Với mọi giá trị của m
Câu 4: Đồ thị hàm số y = (2m – 1) x + 3 và y = - 3x + n là hai đường thẳng song song khi:
A. m = −2 B. m = −1 C. m = −1 và n ≠ 3 D. 1
2
m = và n ≠ 3
Câu 5: Cho hình vẽ, sinα là:
,sin AD A
AC
α = ,sin BD B
AD
α =

,sin BA C
AC
α = ,sin AD D
BC
α =
Câu 6: Hai đường tròn (O; R) và (O’ ; R’) có OO’ = d. Biết R = 12 cm, R’ = 7 cm, d = 4 cm thì
vị trí tương đối của hai đường tròn đó là:
A. Hai đường tròn tiếp xúc nhau. B. Hai đường tròn ngoài nhau.
C. Hai đường tròn cắt nhau D. Hai đường tròn đựng nhau
II. Tự luận (7.0 điểm)
Bài 1 (2,25 điểm) Cho biểu thức:
1 1
:
1 1 1
x x x A
xx x x x x
  + − =   +
++ + + +  
 (với x x ≥ ≠ 0; 1)
B
A C
D
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com 7
a, Rút gọn biểu thức A.
b, Tính giá trị biểu thức A với x = +4 23
c, Tìm x nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Bài 2 (1,5 điểm) Cho hàm số y = (2m – 1) x + 3
a, Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (2 ; 5)
b, Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được ở câu a.
Bài 3 (2,5 điểm) Cho (O; R), một đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại C và D, lấy điểm M
trên đường thẳng d sao cho D nằm giữa C và M, Qua M vẽ tiếp tuyến MA, MB với đường
tròn. Gọi H là trung điểm của CD, OM cắt AB tại E. Chứng minh rằng:
a, AB vuông góc với OM. b, Tích OE.OM không đổi.
c, Khi M di chuyển trên đường thẳng d thì đường thẳng AB đi qua một điểm cố định.
Bài 4 (0,75 điểm) Cho x > y; x.y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =
2 2
x y
x y
+
___________________Hết___________