PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
Đề số 16
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a) 2 2 75 0,5 48 300 12 5 3
− +−
b) 9 23 3
36 22 3 6
− +
− +
c) (32 23 23 32 − + )( )
d) 15 6 6 33 12 6 − +−
e) ( )
2
a b ab 4 ab ba
a b ab
− + − − +
Với a > 0, b > 0.
Câu 2 (2,5 điểm): Cho hai đường thẳng (D): y = – x – 4 và (D1): y = 3x + 2
a) Vẽ đồ thị (D) và (D1) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng (D) và (D1) bằng phép toán.
c) Viết phương trình đường thẳng (D2): y = ax + b (a ≠ 0) song song với đường thẳng
(D) và đi qua điểm B(–2 ; 5).
Câu 3 (1 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 3cm, AC = 4cm.
Tính độ dài các cạnh BC, AH và số đo góc ACB (làm tròn đến độ).
Câu 4 (3,5 điểm): Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC đến
đường tròn (O) (B, C là 2 tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE với đường tròn (O) (D nằm giữa A
và E).
a) Chứng minh: bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh: OA ⊥ BC tại H và OD2 = OH.OA. Từ đó suy ra tam giác OHD
đồng dạng với tam giác ODA.
c) Chứng minh BC trùng với tia phân giác của góc DHE.
d) Từ D kẻ đường thẳng song song với BE, đường thẳng này cắt AB, BC lần lượt tại
M và N. Chứng minh: D là trung điểm của MN.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 T