ĐỀ 2 Câu 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính a/ 129 485 371 15 + + + b/ 59. 16 85. 59 – 59 + c/ 14 12 2 0 6 : 6 – 2. 2 2 − 019 d/ 32 7 15 ( 2) + − − − − − Câu 2: (2 điểm) Tìm x a/ 3 – 5 10 x = b/ ( ) 2 70 – 5. – 3 3 . 5 x = c/ 2 25 – 4 9 x− = Câu 3: (1, 5 điểm) a/ Tìm ƯCLN(60; 90; 135) b/ Tìm BCNN(26; 28; 44) Câu 4: (1 điểm) Số HS khối 6 của một trường nằm trong khoảng từ 200 đến 400 HS. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều dư 5 người. Tính số đội HS khối 6 Câu 5: (2 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm và OB = 6 cm. a/ Tính độ dài đoạn thẳng AB b/ Hỏi điểm A có phải trung điểm của đoạn OB không? Vì sao? c/ Vẽ tia Oy là tia đối của Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho BC = 10cm. Gọi M là trung điểm của BC. Tính độ dài đoạn thẳng OM. Câu 6: (0,5 điểm) Tại một bến xe, cứ 10 phút lại có 1 chiếc taxi rời đi, cứ 12 phút lại có 1 chuyến xe buýt rời bến. Lúc 6 giờ, một xe taxi và một xe buýt cùng rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một taxi và một xe buýt cùng rời bến lần tiếp t