ĐỀ 9 Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính: a) 73 + 362+ 163 + 138 + 27 + 237 b) 5 4 . 56 : 58 + 3 . 22– 20190 c) 36 . 43 –6 2 .22 + 3 .12 . 79 d) 165 – {3 . [416–(25.3–71)2 ]+102}:20 Bài 2: (2đ)Tìm x, biết: a) 3 8 162 ( x + =) b) 172 3 2 8 94 − + = ( x ) c) 4 2 2 272 x x+ + = Bài 3: (1đ)Tìm a) ƯCLN(48;72;120) b) BCNN(84;140;180) Bài 4: (1,5đ)Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 280 đến 320 học sinh . Biết rằng số học sinh đó khi xếp thành hàng 4 hàng 5, hàng 6 đều thừa 3 học sinh. Tính số học sinh khối 6. Bài 5: (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 7cm. a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB. b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng CA. Tính độ dài đoạn thẳng CI. c) Gọi J là trung điểm của đoạn thẳng OA. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng IJ không? Vì sao? Bài 6: (0,5đ) Mẹ em nhập về 265 kg táo để bán đựng vào 6 thùng .5 thùng đầu mổi thùng đều chứa 45 kg táo.Hỏi thùng còn lại chứa bao nhiêu kg táo ? HẾ