ĐỀ 8 Bài 1 : ( 3 đ ) Thực hiện các phép tính sau : a) a) 23.16 + 23.92 – 8.23 b) 62 .2 - 2 5 : 23 + 20190 . 12019 c ) d) 14 30 10 86 − − + − − − ( ) ( ) Bài 2 : (2 đ ) Tìm x biết a) -8+x = 12 b) 2 20 8( 3) 5 .4 + + = x c) 3x+2 +19 = 102 Bài 3: (1,5 điểm) a) Tìm ƯCLN(48,60,120) b) Tìm BCNN(45; 24; 180) Bài 4 : ( 1 đ ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng 200 đến 300 học sinh. Khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thừa ra 1 học sinh. Tính số học sinh khối 6 đó. Bải 5 : ( 2.0 đ ) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8 cm a/ Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB ? b/ Hỏi điểm A có phải là trung điểm đoạn thẳng OB không? Vì sao? c/ Trên tia đối của tia Ox xác định điểm C sao cho AC = 10 cm. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AC, tính độ dài đoạn thẳng BD ? Bài 6 :( 0.5 đ ) Một quyển sách có 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng bao nhiêu chữ số. HẾT