ĐỀ 7 Câu 1:Thực hiện phép tính: a) 46.37 + 46.63+54.267 −54.167 b) 217 +43+(−217)+(−23) c) 8 :8 5.5 2 .3 81 79 2 3 + − d) 5. 85 35: 7 :8 90 50   ( − + − − )   Câu 2:Tìm x, biết: a) 3 3 5x + −12 = 2 .3 b) 5(x + 35) = 75 c) 12 :3(x − 20) = 2 Câu 3:Cho a = 36; b = 15; c = 27 a) Tìm ƯCLN (a;b;c). b) Tìm BCNN (a;b;c). Câu 4: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 4 hàng; 5 hàng; 6 hàng thì đều dư 01 học sinh. Nhưng khi xếp thành 7 hàng thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó, biết số học sinh khối 6 nhỏ hơn 350 học sinh. Câu 5: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm; OB = 8cm. a) Tìm trung điểm của đoạn thẳng OB? b) Tính AB? c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D, sao cho OD =3cm. Tính AD? Câu 6:Vào năm abcd bạn An sẽ Tốt nghiệp Trung học cơ sở. Biết a là số nguyên tố nhỏ nhất; tất cả các số tự nhiên có dạng lũy thừa cho b đều bằng d; c và d và tổng c + d là 3 số tự nhiên liên tiếp (c>d). Vậy bạn An sẽ Tốt nghiệp Trung học cơ sở vào năm nào? HẾT