ĐỀ 12 Câu 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính a) 25 – [49 – (23.17 – 23.15) b) 4656 : {4 . [28 – (97 – 95)4 ]} c) 53 : 53 + 32 . 23 – 20190 d) 34 . 120 – 3 4 . 21 + 34 Câu 2. (1.5 điểm) Tìm x biết: a) 82 – 3x = 25 b) 3 2x = 81 c) 65 – 4 x+2 = 1000000 Câu 3: (1.5 điểm) Cho a = 24; b = 84; c = 180. a) Tìm ƯCLN (a, b, c) b) Tìm BCNN (a, b) Câu 4: (1 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400 học sinh, khi xếp hàng 8, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6. Câu 5: (2 điểm) Trên tia Ox lấy các điểm A và B sao cho OA = 2cm và OB = 7cm. a) Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) Tính độ dài AB. c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 3cm. Điểm A có hay không là trung điểm của BC. Vì sao? Câu 6: (1 điểm) Bạn Hùng đánh số trang của quyển sách dày 108 trang.Hỏi bạn phải dùng bao nhiêu chữ số ? - Hết