TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1- TOÁN 9
NĂM HỌC: 2020- 2021
ĐỀ BÀI
Câu 1. Thực hiện phép tính:
a/ 8 3 32 72  
b/ 1 55 45 15
5 5
  
c/ 11 7 4 3 24
2 3
  
Câu 2. Giải các phương trình sau.
a) 4 13 x  . b) 1 4 8 36 72 16 2
2
xx x     
c) 2
x x    4 413 x
Câu 3. Cho
1
A x
x  
và 3 2 7 13
1 3 23
B x x
x x xx
         với x ≥ 0 , x ≠ 9
a/ Tính giá trị của biểu thức A khi 1
4
x 
b/ Chứng minh: 2
1
B x
x  
c/ Cho P A
B  . Tìm tất cả các số tự nhiên x để P ≤ 1.
Câu 4.
1) Tính chiều cao của ngọn hải đăng? Biết rằng tia
nắng mặt trời chiếu qua đỉnh của ngọn hải đăng
hợp với mặt đất một góc 35° và bóng của ngọn
hải đăng trên mặt đất dài 20 m.
2) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm; BC = 3
cm. Kẻ BH vuông góc với AC tại H , tia BH cắt
đường thẳng AD ở E.
a) Tính AC , BH và BAC 
b) Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng
BC tại F . Chứng minh: BH BE AH AC . . =
c) Chứng minh: ∆ ∆ BHF BCE ” . Tính BHF S
Câu 5. Cho ba số không âm x ; y ; z thỏa mãn điều kiện xyz  6.
Chứng minh xy yz zx    6