TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
Câu 1. Tính giá trị biểu thức
a) 2 45 5 3 80 + −
b) ( )
2 2 16 23 6
3 1 3
−+ −
+
c) ( )( ) 2 2 tan 40 .sin 50 3 1 sin 40 1 sin 40 o o o o −+ − +
Câu 2. Giải phương trình:
a) 43 8 − = x
b) 2 4 8 12 1
9
x
x − − − =−
c)(2 1 27 x x + −= )( )
Câu 3. Cho biểu thức:
1 1
:
1 2
x x A
x xx x
  + = −  
  −− +
3
x B
x = − với x xx > ≠≠ 0, 1, 9.
a)Tính giá trị biểu thức B khi x = 36 .
b)Tìm x để 1
2
B <
c)Rút gọn biểu thức A.
d)Tìm giá trị x nguyên nhỏ nhất để biểu thức P AB = . nguyên.
Câu 4.
1)Một chiếc máy bay cất cánh theo một góc 25o so với phương ngang. Hỏi muốn đạt độ cao
2000m thì máy bay phải bay một đoạn đường là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến chữ số
thập phân thứ nhất)
2)Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH .
a)Biết AB = 4 cm, AC = 4 3 cm. Giải tam giác ABC .
b)Kẻ HD HE , lần lượt vuông góc với AB AC , ( D thuộc AB , E thuộc AC ). Chứng minh
2 BD DA CE EA AH . . + =
c)Lấy điểm M nằm giữa E và C , kẻ AI vuông góc với MB tại I. Chứng minh
sin .sin   HI AMB ACB
CM =
Câu 5. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 2 5 3 1 2 12 3 x xx xx x