ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (ĐỀ 03) Môn: Toán 6 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. (2,5 điểm) a) Thực hiện phép tính 2 3 A ( 3) 5.( 2) 58:( 2)       b) Tìm rồi tính tổng tất cả các ước nguyên nhỏ hơn 6 của 12 c) So sánh hai phân số sau 7 9 ; 72 40   Bài 2. (2,0 điểm) a) Tìm số nguyên x biết 218 (x 31) x 29     b) Tìm các số nguyên x sao cho 5 3 2 2 x 3     Bài 3. (2,0 điểm) Trên cùng một thửa ruộng, ba máy cày nếu cày riêng một mình thì thời gian cày xong thửa ruộng đó lần lượt là 2 ngày, 3 ngày và 7 ngày. Nếu cả ba máy cày cùng cày chung trên thửa ruộng đó thì trong một ngày cày được bao nhiêu phần thửa ruộng và trong một ngày có cày xong thửa ruộng đó không? Bài 4. (3,0 điểm) Cho hai tia Oy và Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết  0 xOt 50  và  0 xOy 120  . a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo yOt . b) Kẻ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo x'Ot ? c) Vẽ tia Oz cùng thuộc nửa mặt phẳng trên sao cho  0 xOz 30  . Tính số đo zOy . Bài 5. (0,5 điểm) Tìm các số nguyên dương x, y biết rằng 1 y 5 x 2 8