ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (ĐỀ 3) I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Khoanh vào phân số ứng với số phần tô màu ở hình dưới là: A. 3 8 B. 4 8 C. 5 8 D. 5 3 Câu 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 2 2 2 12m 3dm ...cm  là: A. 120 300 B. 12 300 C. 123 000 D. 120 030 Câu 3. Cho phân số 12 ... 36 9  . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4. Phân số nào dưới đây bằng phân số 5 7 ? A. 15 35 B. 20 28 C. 20 35 D. 30 35 Câu 5. Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo 13cm, 12cm là: A. 2 76cm B. 2 156cm C. 2 52cm D. 2 78cm Câu 6. Tuấn có 16 viên bi gồm 7 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu vàng trong số bi của Tuấn là: A. 7 16 B. 5 16 C. 1 4 D. 4 7 Câu 7. Tích của 3 và 5 9 là: A. 33 9 B. 15 9 C. 27 9 D. 15 5 Câu 8. 5 7 của 35l là: A. 25l B. 35l C. 20l D. 49l II. TỰ LUẬN (6 điểm). Bài 1. (2 điểm) Tính: a) 1 1 2 3  b) 7 3 8 6  c) 5 3 9 4  d) 6 3 : 7 2 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… www.mathx.vn Toán lớp 4 Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 6 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2. (1 điểm) Tìm x: a) 3 8 x 4 7   b) 4 32 x : 7 9  …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3. (2 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng 1 3 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện: 3 2 5 5 8 7 8 7    ………………………………………………………………………