ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (ĐỀ 1) I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1. Giá trị của số 7 trong 879 560 là: A. 7 B. 700 C. 7000 D. 70000 Câu 2. 8kg 32g = …..g. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 832 B. 8032 C. 8302 D. 8320 Câu 3. Trong các phân số sau, phân số bằng 5 6 là: A. 20 18 B. 20 24 C. 24 20 D. 18 20 Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 2 2 4dm 7cm ...cm  ? A. 47 B. 4007 C. 407 D. 470 Câu 5. Diện tích hình thoi có độ dài các đường chéo 25cm, 12cm là: A. 2 74cm B. 2 300cm C. 2 150cm D. 2 37cm Câu 6. Độ dài thực tế quãng đường từ A đến B là 15km. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét? A. 15cm B. 20cm C. 150cm D. 10cm II. TỰ LUẬN (7 điểm). Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 85 628 + 3 579 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… b) 90 235 – 9 988 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… c) 785 524 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… d) 7788 : 236 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết: a) 3 5 x 4 6   b) 5 3 : x 8 2  …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3. (2 điểm) Trường tiểu học Sao Mai phát động phong trào quyên góp giấy loại làm từ thiện. Hai khối IV và V góp được 1098kg giấy loại. Số giấy loại khối www.mathx.vn Toán lớp 4 Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 2 V góp được bằng 4 5 số giấy loại khối IV góp được. Hỏi mỗi khối góp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy loại? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4. (1 điểm) Tính nhanh: 14 15 16 14 : 15 16 17 51   …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ----Chúc các con làm bài tốt!