Phần I: Trắc nghiệm (3điểm). Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng sau: Câu 1: Dãy các hợp chất nào sau đây chỉ gồm toàn hợp chất muối ? A. K2O, NaOH, Fe(NO3 )2 C. Na3PO4 , Cu(OH)2 , Fe2O3 B. Pb(NO3 )2 , NaCl, ZnSO4 D. KNO3 , K2S, H2SO4 . Câu 2: Dãy nào sau đây gồm những oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ: A. SO2 , CaO, K2O. C. CaO, K2O, BaO. 2 B. K2O, N2O5 , P2O5 . D. K2O, SO2 , P2O5 . Câu 3: Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng được với nhau và gây nổ. A. H2 và Fe B. H2 và CaO C. H2 và HCl D. H2 và O2 Câu 4: Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước: A. Đều tăng C. Có thể tăng và có thể giảm B. Đều giảm D. Không tăng và cũng không giảm Câu 5: Số gam NaCl trong 50 dung dịch NaCl 40% là A. 40 gam B. 30 gam C. 20 gam D. 50 gam Câu 6: cho 2.22 gam CaCl2 được hòa tan trong nước để được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là: A. 0,2M B. 0,02M C.0,01M D. 0,029M (Cho Ca= 40, Cl = 35,5) Phần II: Tự luận: (7điểm) Câu7 (3đ: Phân loại và đọc tên các hợp chất vô cơ sau: CaCO3, H2SO4, FeO, Ca(OH)2, SO2, H3PO4 Câu 8 (2đ): Hoàn thành các PTHH sau a, P + O2 b, K + H2O c, BaO + H2O d. CO2 + H2 O Câu 9 (2đ) Cho 6,5g kẽm tác dụng vừa đủ với 200gam dung dịch axit clohiđric 1. Viết phương trình phản ứng ? 2. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc ? 3. Tính nồng độ phần trăm của axit tham gia phản ứng ? ( Cho biết: Zn = 65, Cl =35,5 ; H = 1)