Đề bài


Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1) Số liền sau của 68 là:

   A. 67                                       B. 69

   C. 70                                       D. 71


2) Số thích hợp vào chỗ chấm là số nào?

50 – 16 + 66 = ....

   A. 90                                       B. 92 

   C. 98                                       D. 100


3) Số lớn nhất trong các số: 58, 63, 71, 69 là:

   A. 58                                       B. 63

   C. 71                                       D. 69


Bài 2: Đặt tính rồi tính

   46 + 23                                    62 + 28

   84 – 35                                    100 – 58


Bài 3: Tìm x :

   a) 56 – x = 38

   b) x + 34 = 57

   c) x – 52 = 70 – 36


Bài 4: Nhà Lan nuôi 50 con vừa gà và vịt, trong đó có 28 con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt ?


Bài 5: Số ? 


Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

   a) Một ngày có ...... giờ.

   b) 17 giờ hay còn gọi là ...... giờ chiều.

   c) Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là ...... giờ.


Lời giải

Bài 1:

1) Phương pháp:

 Để tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng thêm 1 đơn vị.

Cách giải:

Số liền sau của của 68 là 69.

Chọn B.

2) Phương pháp:

Tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

50 – 16 + 66 = 34 + 66 = 100.

Chọn D.

3) Phương pháp:

So sánh các số đã cho, từ đó tìm được số lớn nhất trong các số đã cho.

Cách giải:

So sánh các số đã cho ta có:

          58 < 63 < 69 < 71.

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là 71.

Chọn C.

Bài 2:

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Cách giải:

+462369                                    +622890

843549                                    1005842

Bài 3:

Phương pháp:

a) x là số trừ, để tìm x ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

b) x là số hạng chưa biết, để tìm x ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

c) - Tính giá trị vế phải trước.

x là số bị trừ, muốn tìm x ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

Cách giải:

a) 56 – x = 38

           x = 56 – 38

           x = 18

b) x + 34 = 57

            x = 57 – 34

            x = 23

c) x – 52 = 70 – 36

    x – 52 = 34

            x = 34 + 52

            x = 86

Bài 4:

Phương pháp:

Để tìm số con vịt nhà Lan nuôi ta lấy tổng số con gà và vịt trừ đi số con gà.

Cách giải:

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

50 – 28 = 22 (con)

Đáp số: 22 con vịt.

Bài 5:

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Cách giải:

Bài 6:

Phương pháp:

Nhớ lại các kiến thức đã học về ngày tháng, cách xem đồng hồ để hoàn thành bài toán đã cho.

Cách giải:

a) Một ngày có 24 giờ.

b) 17 giờ hay còn gọi là 5 giờ chiều.

c) Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là 3 giờ.