Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 5


Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. Số liền trước của 18 là 19

B. Số liền trước của 18 là 17


Câu 2. Đúng ghi Đ sai ghi S:

a) Số 76 gồm 7 và 6

b) Số 76 gồm 70 chục và 6

c) Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị

d) Số 76 là số có hai chữ số


Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 52 bé hơn số: A. 25           B. 62          C. 42

b) Số 76 lớn hơn số: A. 87          B. 92          C. 67


Câu 4. Điền dấu (>; <; = ) thích hợp vào chỗ chấm:

20 + 30 ......... 60                      70 + 10 ............ 10 + 70

80 - 10 ......... 69                      45 ............. 50 - 40


Câu 5. Đặt tính rồi tính:

14 + 5            18 - 7          90 - 50             20 + 40


Câu 6. Hà có 1 chục nhãn vở, mẹ mua cho Hà thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?


Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Các điểm ........................ ở trong hình vuông

b) Các điểm ........................ ở ngoài hình vuông