Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 1

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………


Bài 1. (1 điểm)

a. Viết theo mẫu:

   25: hai mươi lăm 62: …………………………………

   36: ………………………………. 45: …………………………………

   91: ………………………………. 84: …………………………………

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

   Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị ………

   Số 76 gồm 7 và 6 ………

   Số 76 gồm 70 và 6 ………

   Số 92 là số có hai chữ số ………

   Số 92 gồm 2 chục và 9 đơn vị ………


Bài 2. (3 điểm)

a. Tính:

   15 + 4 =….

   4 + 13 =….

   9 +7 =….

   6 + 6 =….

   19 - 9 = ….

b. Tính:

   15 + 2 = ………20 + 30 = ………17 – 3 + 2 = …………
   19 – 6 = ………40 + 40 = ………16 – 2 + 4 = …………
   17 – 3 = ………80 – 50 = ………80 – 40 + 30 = ………


Bài 3.

a) Điền dấu ( >; <; = ) vào chỗ chấm (2 điểm)

   18 …… 1526 …… 3277 …… 20 + 50
   30 …… 2047 …… 7480 …… 60 + 30
   90 …… 7058 …… 5218 …… 12 + 6

b) Điền số (1 điểm)

   20 + …… = 7090 - …… = 20
   17 - …… = 15…… - 6 = 12


Bài 4. (2 điểm) Giải bài toán sau:

Lan có 30 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Bài 5. (1 điểm)

a) Vẽ đoạn thẳng dài 8 cm.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) - Vẽ và viết tên 3 điểm ở trong hình vuông.

- Vẽ và viết tên 4 điểm ở ngoài hình vuông.