ĐỀ SỐ 4 Question 1: Look and colours (nhìn và tô màu)   Three flowers   4 Two cats Four pigs Five fish Four hens Question 2: Look and read.Put a tick “  ” in the box as examples ( nhìn tranh và đọc. Đánh dấu  vào ô trống. Two apples One dog Five ducks Two fish Question 3: Match; nối two four five three one 5 eight nine seven six ten