PHÒNG GD&ĐT CẦU GIẤY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN MÔN TOÁN 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học 2019 - 2020 A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm) Câu 1. Hỗn số 1 4 3  được viết dưới dạng phân số là: A. 13 3 B. 13 3  C. 11 3 D. 11 3  Câu 2. Số nghịch đảo của 75% là: A. 3 4 B. 3 4  C. 4 3 D. 4 3  Câu 3. Cho AB = 50cm, CD=3m thì tỉ số của AB CD A. 50 30 B. 5 3 C. 3 5 D. 1 6 Câu 4. Khẳng định đúng là: A. Góc là hình tạo bởi hai tia C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 B. Hai góc phụ nhau có tổng bằng 900 D. Góc bẹt là góc tạo bởi hai tia chung gốc B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính một cách hợp lý (nếu có thể): a) 5 1 3 : 3 2 4   b) 3 4 10 23 2 7 9 7 9 3      c) 9 9 2 : ( 3,5) .2 4 4 7   Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết: a) 1 60%. 2 3 x x    b) 1 1 7 2 x   c)     2 4 25 . 3 0 x x    Bài 3 (1,5 điểm). Tổng kế cuối năm lớp 6A chỉ có ba loại học sinh Giỏi, Khá và Trung bình, không có học sinh Yếu, Kém. a) Biết 20% số học sinh Giỏi là 6 bạn. Tính số học sinh Giỏi của lớp 6A b) Số học sinh Khá bằng 2 3 số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Khá của lớp c) Biết số học sinh Trung bình bằng 5% số học sinh Khá. Tính tổng số học sinh của lớp 6A. Bài 4 (2 điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ hai tia Ox và Ot sao cho 40o zOx  ; 110o zOt  a) Trong ba tia Ox, Oz và Ot, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo xOt ? b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính số đo mOt ? c) Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của mOx . Bài 5 (1 điểm). a) Tìm số nguyên x để phân số 11 ( 3) 3 A x x     có giá trị lớn nhất b. Cho 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 ... 10 11 12 99 B      . Chứng minh rằng 9 4 B  -------------------- HẾT --------------------