PHÒNG GD&ĐT CẦU GIẤY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY MÔN TOÁN 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học 2019 - 2020 A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm) Câu 1. Tìm x biết 30% của x là 48: A. 144 B. 14,4 C. 160 D. 1600 Câu 2. Kết quả của phép tính 3 2 1 3 2 1 : 2 5 10 2 3 12                 : A. 11 10 B. 24 15 C. 24 15  D. 72 55 Câu 3. Hỗn số 2 5 3  được viết dưới dạng phân số là: A. 17 3  B. 13 3  C. 13 3 D. 7 3  Câu 4. Cho hai tia Oz, Oy nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox biết 55o xOy  ; 125o xOz  . Khi đó yOz là bao nhiêu? A. 70 B. 150 C. 80 D. 60 B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (9 điểm) Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính một cách hợp lý (nếu có thể): a) 7 2 7 9 7 . . 1 13 11 13 11 13 A      b) 1 3 2020 2023 25%.( 1) 1,8 : 4 5 B     c) 5 4 4 6 8 19 9 1 11 13 13 11 C                 d) 20 20 20 20 ... 1.6 6.11 11.16 101.106 D      Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết: a) 4 9 7 49 x x    b) 4 4 1 2 : 75% 9 3 15 4 x    c) 2 2 4 0,8 0 5 x x x           Bài 3 (2,5 điểm). Ba lớp 6A, 6B, 6C thi đua giành nhiều hoa điểm tốt lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Biết số hoa điểm tốt của lớp 6C là 120 bông hoa. Số bông hoa điểm tốt của lớp 6B bằng 3 5 số bông hoa điểm tốt của lớp 6C. Tổng số bông hoa điểm tốt của lớp 6B và 6C bằng 64% tổng số bông hoa điểm tốt của ba lớp a) Tính số bông hoa điểm tốt của lớp 6A, 6B và tỏng số bông hoa điểm tốt của 3 lớp b) Tính tỷ số % số bông hoa điểm tốt của lớp 6A và lớp 6C Bài 4 (2,5 điểm). Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Tên cùng một nửa mặt phẳng bờ là xy, vẽ các tia Oa, Ob sao cho 50o xOa  , 80o yOb  a) Tính số đo góc xOb aOb ; b) Oa có phải là tia phân giác của góc xOb hay không? Vì sao? c) Gọi Om là tia phân giác của góc yOb . Tính số đo aOm Bài 5 (0,5 điểm). Cho 5 số nguyên dương a,b,c,d,e thỏa mãn: 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 a b c d e      . Chứng minh rằng có ít nhất hai trong số 5 số đã cho bằng nhau. -------------------- HẾT --------------------