UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẶNG TRẦN CÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2019 - 2020 Môn: Toán – Lớp 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính: 1 8 7 ) 3 15 5 a   11 2 2 12 ) . . 23 5 5 23 b    2 1 ) 1,6 : 75% 5 15 4 c         Bài 2: (2,5 điểm) Tính giá trị của x, biết: 2 5 ) 5 7 a x   4 1 ) : 2 60% 5 5 b x     3 1 2020 ) 1 4 2 c x     Bài 3: (1,5 điểm) Lớp 6A có 42 học sinh gồm ba loại: Giỏi, khá, trung bình. Trong đó, số học sinh giỏi bằng 3 7 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 50% số học sinh cả lớp. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. b) Số học sinh nữ bằng 3 4 số học sinh nam cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ. Bài 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ tia Ay và tia Az sao cho góc xAy bằng 500 , góc xAz bằng 1300 . a) Tính số đo góc yAz b) Vẽ tia At là tia đối của tia Az. Hỏi tia Ax có phải là tia phân giác của góc yAt không? Vì sao? Bài 5: (0,5 điểm) Tính: M = 1400 10 .... 260 10 140 10 56 10     Bài 6: (1 điểm) Nhân dịp 1/6, gia đình bạn An tổ chức chuyến đi chơi tại Vũng Tàu, với mức giá ban đầu là 475 000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi người lớn và giảm 30% chi phí cho mỗi trẻ em. a) Tính số tiền mỗi người lớn, mỗi trẻ em phải trả cho chuyến đi này. b) Tổng chi phí chuyến đi (sau khi giảm giá) là 3 895 000 đồng và có 6 người lớn tham gia chuyến đi. Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu người tham gia chuyến đi? ------------HẾT----------- UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG THCS ĐẶNG TRẤN CÔN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN LỚP 6 Thầy (cô) chấm bài theo khung điểm định sẵn (học sinh không được làm tắt các bước trình bày bằng cách sử dụng máy tính cầm tay). Nếu học sinh làm cách khác, nhóm Toán của trường thống nhất dựa trên cấu trúc thang điểm của hướng dẫn chấm. Hướng dẫn chấm Điểm Bài 1: (2,5 điểm) 1 8 7 ) 3 15 5 a   5 8 21 15 15 15    0,25 8 15   0,25 11 2 2 12 ) . . 23 5 5 23 b    2 11 12 . 5 23 23           0,5   2 . 1 5   0,25 2 5   0,25 2 1 ) 1,6 : 75% 5 15 4 c         2 8 3 21 : 15 5 4 4          0,25 2 8 : 6 15 5   0,25 2 4 15 15   0,25 2 15   0,25 Bài 2: (2,5 điểm) 2 5 ) 5 7 a x   5 2 7 5 x   0,25 39 35 x  0,25 4 1 ) : 2 60% 5 5 b x   4 11 3 : 5 5 5 x   0,25 4 3 11 : 5 5 5 x   0,25 4 14 : 5 5 x  0,25 4 14 : 5 5 x  27 x  0,25   3 1 2020 ) 1 4 2 c x     3 1 1 4 2    x 0,25 1 3 1 2 4 x    1 1 2 4 x   0,25 1 1 1 1 2 4 2 4 x hay x       0,25 1 1 1 1 4 2 4 2 x hay x       3 1 4 4    x hay x 0,25 Bài 3: (1,5 điểm) Số học sinh giỏi lớp 6A: 3 42. 18 7  (học sinh) 0,25 Số học sinh khá lớp 6A: 1 42. 21 2  (học sinh) 0,25 Số học sinh trung bình lớp 6A: 42 – (18 + 21) = 3 (học sinh) 0,5 Số học sinh nam là: 42:7.4=24(học sinh) 0,25 Số học sinh nữ là: 42-24=18 (học sinh) 0,25 Bài 4: (2 điểm) a) Tính số đo của góc yOz. 1 Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, ta có:    0 0 xAy xAz 50 130   nên tia Ay nằm giữa tia Ax và tia Az. 0,25 Suy ra: xAy yAz xAz     0,5 50 yAz 130 0 0     0 yOz 80  0,25 b) Vẽ tia At là tia đối của tia Az. Hỏi tia Ax có phải là tia phân giác của góc yAt không? Vì sao? 1 Vì tAx và xAz  kề bù nên:   0 tAx xAz 180   0,25  0 tAx 50  0,25 Vì tia Ax nằm giữa tia At và tia Ay;   0 xAt xAy 50   Nên tia Ax là tia phân giác của góc yAt. 0,5 Bài 5: (0,5 điểm) M = 1400 10 ... 260 10 140 10 56 10     = 25.28 5 ... 10.13 5 7.10 5 4.7 5     0,25 y x z t 130° 50° A =               28 1 25 1 ... 13 1 10 1 10 1 7 1 7 1 4 1 . 3 5 = 14 5 28 6 . 3 5 28 1 4 1 . 3 5          0,25 Bài 6: Số tiền mỗi người lớn phải trả là: 475000.(1-10%)=427500 (đồng) 0,25 Số tiền mỗi trẻ em phải trả là: 475000.(1-30%)=332500 (đồng) 0,25 Số tiền 6 người lớn phải trả là: 427500.6=2565000 (đồng) 0,25 Số trẻ em tham gia chuyến đi là: (3895000 – 2565000): 332500 = 4 (em) Vậy có tất cả: 6 + 4 = 10 người tham gia chuyến đi. 0,25